aller au menu aller au contenu

De ethische code van Crédit Agricole Group

Met de nieuwe ethische code draagt Crédit Agricole Group het streven uit om al haar waarden en principes in het handelen ten opzichte van cliënten, (al dan niet wederzijdse) aandeelhouders, leveranciers en alle stakeholders uit te dragen. De groep treedt op als een verantwoordelijke werkgever.

We gaan nog een stap verder dan uitsluitend alle voorschriften toe te passen die vanuit de wet- en regelgeving en de desbetreffende branche voor onze verschillende zakelijke activiteiten zijn opgesteld: onze ethische code komt voort uit onze wens om onze cliënten nóg beter van dienst te zijn. Zij zijn immers vanaf het allereerste begin onze raison d’être.

Ethisch handvest


De gedragscode van CACEIS

In 2017 heeft Crédit Agricole Group een ethisch handvest aangenomen waarin het belang van de waarden nabijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit wordt onderstreept en de verbintenissen, identiteit en beginselen worden verduidelijkt. De verbintenissen uit het handvest worden aangevuld door een gedragscode.

CACEIS staat hier volledig achter en heeft in diezelfde geest zijn eigen gedragscode opgesteld. Deze code omvat de beginselen van het ethische en professionele handelen dat van het voltallige personeel wordt verwacht, ongeacht hun situatie en functie binnen CACEIS Group.

Gedragscode


Klokkenluider

Om de kwaliteit van het programma ter voorkoming van onethische, illegale en criminele praktijken te consolideren, maakt CACEIS Group zich hard voor alle werknemers, externe partners en leveranciers van het bedrijf die hun recht op klokkenluiden willen uitoefenen om de belangen van de groep te beschermen.

Iedereen die eventuele kwesties niet kan aankaarten door op de gebruikelijke manier misstanden te melden (bijvoorbeeld als de manager erbij betrokken is), kan nu zijn of haar recht op klokkenluiden uitoefenen via het BKMS® SYSTEMS-platform. Het recht op klokkenluiden dient belangeloos en te goeder trouw worden uitgeoefend.

Dit platform biedt klokkenluiders een streng vertrouwelijke omgeving, waarmee zij in staat zijn om zonder dat hun identiteit aan het licht komt de betreffende misstanden aan te kaarten en (via een beveiligde postbus) te communiceren met de referentiepersoon c.q. inspecteur die verantwoordelijk is voor de verwerking van de waarschuwing.

Het platform is altijd en overal via internet toegankelijk via de volgende link:

www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/alertes-ethiques


CSR: CACEIS occupies a very good position among the best rated companies in the financial services sector by Ecovadis.

CACEIS integrates Corporate Social Responsibility and ESG principles throughout its value chain, in all its business sectors and at all levels. In 2023, CACEIS is in the Gold category and is in the top 5% of companies assessed by EcoVadis in the Financial Services sector (excluding insurance and pension funds).

This rating underscores CACEIS Group’s status as a socially responsible company in the eyes of our clients, partners and prospects.

The score assigned is based upon an analysis of CACEIS’s policies, actions and results in environmental, social, ethical, procurement and CSR management categories.

Categories assessed:

CACEIS CSR Policy

Visit the EcoVadis Web site


De Grameen Foundation

The De Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation, opgericht in Luxemburg in september 2008, is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Crédit Agricole Group en "Banker to the Poor", professor Muhammad Yunus, oprichter van de Grameen Bank en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede van 2006. De stichting legt zich toe op het bestrijden van armoede in ontwikkelingslanden via Microfinance en Social Business. CACEIS in Luxemburg heeft de stichting al sinds haar oprichting bijgestaan met bank-, administratie-, depot- en bewaardiensten.

Lees het nieuwste rapport


Gender Equality Index

De wet van 5 september 2018 voor de vrije keuze van de professionele toekomst heeft een index voor professionele gelijkheid ingevoerd, bedoeld om de loonverschillen tussen vrouwen en mannen weg te werken.

Deze index, gebaseerd op 100 punten, wordt jaarlijks berekend en gepubliceerd op de website van CACEIS.

CACEIS Frankrjik scoort in deze Gender Equality Index in 2023 een totaal van: 84 punten.

Het resultaat per indicator is als volgt opgebouwd:

  1. De loonkloof tussen mannen en vrouwen: 34/40
  2. Het verschil in het aandeel van individuele loonsverhogingen tussen vrouwen en mannen: 20/20
  3. Het verschil in promotie tussen vrouwen en mannen: 15/15
  4. Het percentage werknemers dat een loonsverhoging heeft gekregen in het jaar na terugkeer van zwangerschapsverlof: 15/15
  5. Het aantal ondervertegenwoordigde seksen in de top 10 met de hoogste inkomens: 0/10

CACEIS verbindt zich ertoe de concrete acties ter verkleining van de loonkloof tussen mannen en vrouwen voort te zetten.


Ons streven: hulpbronnen beschermen

CACEIS besteedt extra aandacht aan de door het bedrijf uitgestoten broeikasgassen, het energie-, water- en grondstoffenverbruik (zoals papier), het gerecyclede afval en de impact van financiële producten op een duurzame consumptie.

Om maar een voorbeeld te nemen: CACEIS was in 2015 betrokken bij het planten van 8.000 bomen in vier Franse bossen. Dit project vindt zijn oorsprong in het initiatief van de aandeelhouders van Crédit Agricole S.A., die eerder besloten om in het kader van de Algemene Vergadering geen papieren documenten meer te gebruiken. Om die reden werd er voor elke digitaal verzonden uitnodiging een boom geplant.


Important information – CACEIS’ corporate identity is currently being used to sell fraudulent term deposit products. CACEIS has nothing to do with such offers and does not even sell investment products. Please be vigilant and avoid becoming the victim of this type of fraud.
x