aller au menu aller au contenu

Overzicht

De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers) betreft beheerders van alternatieve beleggingsfondsen en schept een geharmoniseerd regelgevingskader voor in de EU op de markt gebrachte alternatieve fondsen. Daar staat tegenover dat alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) via het Europees paspoort de mogelijkheid wordt geboden om hun beheerdiensten en alternatieve beleggingsfondsen in alle EU-lidstaten aan te bieden.

De AIFM-richtlijn beslaat tevens een harmonisatie van de bewaardersfunctie, die voor elke abi verplicht is.

De Europese Commissie heeft op 12 juli 2018 twee verordeningen aangenomen, die van kracht zijn geworden op 1 april 2020. Deze verordeningen, op 30 oktober 2018 gepubliceerd in het publicatieblad , houden een wijziging in van de verplichtingen van bewaarders inzake de bewaarneming van financiële instrumenten van alternatieve beleggingsfondsen en icbe’s Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten.

Daarin worden met name de volgende zaken nader bepaald:

De beraadslaging van de ESMA van 26 november 2018 over de integratie van duurzaamheidscriteria in de AIFM- en icbe-verordeningen, beëindigd op 30 januari 2019.

Het eindverslag van deze beraadslaging werd gepubliceerd op 30 april 2019:

NB:

Bekendmaking in het PB van Richtlijn (EU) 2019/1160 van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2011/61, die tot doel heeft belemmeringen voor de grensoverschrijdende distributie van icbe's weg te nemen, aangevuld met Verordening (EU) 2019/1156 van 20 juni 2019.

De lidstaten hebben tot uiterlijk 2 augustus 2021 de tijd om de voor naleving van de richtlijn noodzakelijke nationale wetgeving aan te nemen en te publiceren. Deze wetten dienen op 2 augustus 2021 van kracht te worden.

Hoewel de Verordening sinds 1 augustus 2019 van kracht is, worden sommige artikelen (Art. 4, lid 1 tot 5; Art. 5, lid 1 en 2; Art. 15 en Art. 16) pas op 2 augustus 2021 van kracht.

Uit de verslagen van KPMG (januari 2019) en de Commissie (juni 2020) over de werking van de abi-beheerders is gebleken dat de belangrijkste doelstellingen van de richtlijn zijn bereikt. Op basis van deze verslagen en de steun van de ESMA, die in een brief van 18 augustus heeft aanbevolen de richtlijn op 19 verschillende gebieden te wijzigen, heeft de Europese Commissie op 22 oktober 2020 een consult gehouden voorafgaand aan de herziening van de AIFM-richtlijn, die op 29 januari 2021 zal worden afgesloten.

Het consult, dat deel uitmaakt van de doelstelling van de Commissie om de Unie voor Kapitaalmarkten (CMU) op te richten, is bedoeld om standpunten te verzamelen over de wijze waarop de Europese markt voor abi's efficiënter kan worden gemaakt en om de belangstelling van de marktdeelnemers (beheerders van abi's, distributeurs, vertegenwoordigers van de sector, beleggers en verenigingen voor de bescherming van beleggers, alsmede de financiële-marktautoriteiten en de burgers in het algemeen) voor een wijziging van de richtlijn te peilen.
 
Na deze raadpleging zal de Commissie naar verwachting in de loop van 2021 haar ontwerp-herziening van de AIFM-richtlijn indienen.

Belangrijkste bepalingen

De AIFM-richtlijn stelt accreditatievoorwaarden vast voor vermogensbeheerbedrijven.

 • Regels betreffende hun kapitaal, delegatie van beheer, organisatie, risicobeheer, gebruik van hefboomfinanciering, beloningsbeleid en -praktijken, waarderingen uitgevoerd door de beleggingsbeheerder zelf of door een externe deskundige, rapportage aan de autoriteiten en informatieverstrekking aan beleggers.
 • Bewaarverplichtingen voor elke structuur en verplichte rapportage aan bevoegde nationale autoriteiten.

Uitdagingen en kansen voor abi's:

 • Abi-vergunning
 • Delegatie van taken (portefeuillebeheer en/of risicobeheer)
 • Bewaarverplichtingen
 • Beloningsbeleid
 • Belangenverstrengeling
 • Onafhankelijke waardering van activa
 • Transparantie
 • Hefboomwerking
 • Distributie in het buitenland dankzij marketing-paspoort
 • Rapportage aan bevoegde nationale autoriteiten

CACEIS begeleidt fondsbeheerders bij de naleving van de AIFM-richtlijn en helpt ze er volop van te profiteren

 • Structurering en distributie van abi's
 • Materiële vereisten Luxcellence & AIFM-richtlijn
 • Ondersteuning van het risicobeheer van abi's en beheerders van abi's
 • Uitbesteding van middle-office- en back-office-activiteiten van abi's
 • Bewaar- en bankdiensten voor abi's en beheerders van abi's
 • Abi-rapportage aan bevoegde nationale autoriteiten

Meer informatie

Contact us


Key dates

Important information – CACEIS’ corporate identity is currently being used to sell fraudulent term deposit products. CACEIS has nothing to do with such offers and does not even sell investment products. Please be vigilant and avoid becoming the victim of this type of fraud.
x