aller au menu aller au contenu

Doelstellingen

De verordening inzake geldmarktfondsen, MMF (Money Market Funds), is één van de laatste hervormingen die naar aanleiding van 2008 aan het regelgevingskader voor de financiële sector is toegevoegd. Het beoogt een beter kader te bieden voor geldmarktinstrumenten en de risico's te verminderen die gepaard gaan met plotselinge grootschalige terugkoopverzoeken bij fondsen (ook wel een "run" genoemd).

Belangrijkste bepalingen

Deze verordening is gegrond in Verordening (EU) 2017/1131 betreffende geldmarktfondsen, op 30 juni 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

TOEPASSINGSGEBIED

De verordening is van toepassing op alle fondsen die binnen de Europese Unie zijn opgericht of binnen de Europese Unie worden beheerd of verhandeld en die als "geldmarktfondsen" worden geclassificeerd. Dergelijke fondsen hebben de volgende kenmerken:

 • Het gaat om een icbe of een abi,
 • Ze zijn belegd in kortlopende activa (met een resterende looptijd van minder dan twee jaar),
 • Hebben een rendement dat vergelijkbaar is met de geldmarktrente en/of dienen ter bescherming van de oorspronkelijke belegging.

Alle icbe's en abi's die sterke overeenkomsten vertonen met geldmarktfondsen (wat betreft beleggingsbeleid en rendement), dienen echter te worden erkend als geldmarktfonds of een aantal van hun kenmerken te wijzigen.

Icbe's en abi's die níét als geldmarktfonds zijn erkend, mogen in hun naamgeving niet meer suggereren dat zij een geldmarktfonds zijn.

De MMF-verordening is van toepassing:

 • Vanaf 21 juli 2018 voor fondsen die na 21 juli 2017 zijn opgericht
 • Vanaf 21 januari 2019 voor fondsen die vóór 21 juli 2017 zijn opgericht

ALGEMENE PRINCIPES

 

 • Doelstellingen en belangrijkste reglementaire bepalingen

DoelstellingenBelangrijkste bepalingen
Kwaliteit van de activa
Bescherming van geldmarktfondsen om het risico op een liquiditeitscrisis te verkleinen
 • Nieuwe diversificatie- en concentratieratio's
 • Vereisten op het gebied van modified duration (gewogen gemiddelde looptijd, 'WAM') en kredietrisico (gewogen gemiddelde resterende looptijd, 'WAL')
 • Nieuwe regels voor het gebruik van instrumenten (bijv. verbod op derivaten die niet voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt, vervaldatum van omgekeerde repo-overeenkomsten en deposito's)
 • Verbod op bepaalde transacties (bijv. lenen/uitlenen van contanten/effecten)
 • Beheermaatschappijen dienen een interne procedure te ontwikkelen om de kredietkwaliteit van een belegging te beoordelen
Liquiditeit
Bescherming van geldmarktfondsen om het risico op een liquiditeitscrisis te verkleinen
 • Minimumdrempels voor de dagelijks en wekelijks beschikbare liquiditeit
 • Kennis over de situatie van iedere belegger en zijn behoefte aan contanten
 • Beperkingen op het aantal terugkoopverzoeken (opschorting, 'gates')
 • Invoering van een stresstest om de bestendigheid tegen liquiditeitscrises te meten
Beperkt besmettingsrisico voor de rest van de economie
 • Verbod op 'externe steun', d.w.z. elke actie om het liquiditeitsprofiel van het geldmarktfonds te handhaven of zijn IW(intrinsiek waarde)te stabiliseren
 • Verbod op feederfondsen en fondsen van fondsen (vrijstelling voor geldmarktfondsen die uitsluitend worden gebruikt voor pensioensparen)
Bescherming van beleggers
 • Minimaal één waardering per dag
 • Waardering op basis van de mark-to-market-methode
 • Toepassen van swing pricing
Transparantievereisten
 • Dagelijkse en wekelijks rapportage aan beleggers
 • Driemaandelijkse rapportage aan de toezichthouder (jaarlijks voor fondsen met een beheerd vermogen van minder dan EUR 100 mln.)


 • Belangrijkste categorieën geldmarktfondsen

Standard VNAVKortlopende VNAVKortlopende LVNAVKortlopende CNAV
BeleggingsbeleidBreedStaatsobligaties
Modified duration (WAM)6 maanden60 dagen
Kredietrisico (WAL)12 maanden120 dagen
Binnen 1 dag beschikbare liquiditeit7,5% van het beheerde vermogen10% van het beheerde vermogen
Binnen 1 week beschikbare liquiditeit15% van het beheerde vermogen30% van het beheerde vermogen
WaarderingMark-to-Market
Alternatieve waarderingMark-to-Model
Vrijstellingswaardering-Hybride
Mark-to-Market (>75 dagen)
Lineair (<75 dagen), tenzij Mark-to-Market <10bp
Lineair
IWVNAVLVNAV
Variable of constant
VNAV > 20bp

CVNAV
Dagelijkse publicatieIWIW
+ verschil met VNAV
Bijkomende beperkingen ten aanzien van de liquiditeit-Opschorting en/of plafonnering van terugkoopverzoeken en/of maatregelen om verwatering tegen te gaan
 • verplicht als de wekelijks beschikbare liquiditeit lager is dan 10% van het beheerde vermogen
 • facultatief als de wekelijks beschikbare liquiditeit lager is dan 30% van het beheerde vermogen


UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN

Als toonaangevend speler in het beheer en de boekhouding van geldmarktfondsen staat CACEIS haar cliënten bij in de implementatie van de MMF-verordening.

Als gevolg van deze verordening dienen meerdere aspecten van het fondsbeheer en de bewaringscontrole te worden aangepast, waaronder waarderingsmethoden, waarderingsratio's, regelgevende en contractuele ratio's, financiële overzichten en het beheer van de verplichtingen. CACEIS heeft veel vooruitgang geboekt en is bezig zijn IT-systeem aan te passen zodat de aangeboden oplossingen op het gebied van fondsbeheer en bewaringscontrole vanaf juli 2018 volledig in overeenstemming zijn met deze nieuwe verordening.

Daarna zal CACEIS onderzoeken welke implicaties de reglementaire rapportage zal hebben die vanaf het vierde kwartaal van 2019 verplicht wordt en door de ESMA nog nader zal worden toegelicht.

Neem gerust contact op met uw gebruikelijke contactpersoon voor meer informatie.

Contact us


Belangrijkste data

Important information – CACEIS’ corporate identity is currently being used to sell fraudulent term deposit products. CACEIS has nothing to do with such offers and does not even sell investment products. Please be vigilant and avoid becoming the victim of this type of fraud.
x