aller au menu aller au contenu

Doelstellingen

Het voorbereidende werk voor MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) en MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) begon een jaar na de inwerkingtreding van de MiFID I-regelgeving. De toezichthouder wilde de zwakke punten corrigeren die tijdens de financiële crisis van 2008 geconstateerd waren en de markten aanpassen aan nieuwe praktijken en ontwikkelingen (opkomst van hoogfrequente handel, volatiliteit van de grondstoffenprijzen, toegenomen aantal OTC-transacties). Het streven is dan ook om de veiligheid, de transparantie en de werking van de financiële markten te verbeteren en beleggers tegelijkertijd meer bescherming te bieden.

Belangrijkste bepalingen

Het MiFID II/MiFIR-regelgevingspakket bestaat voornamelijk uit een richtlijn en een verordening:

MiFID II was gepland voor 2017, maar trad uiteindelijk op 3 januari 2018 in werking.

Deze bepalingen zijn aangevuld met talrijke teksten op niveau 2 en 3.

TOEPASSINGSGEBIED

De bepalingen van MiFID II en MiFIR zijn in verschillende mate van invloed op alle spelers in de waardeketen van vermogensbeheer, alle financiële instrumenten en alle beleggingsondernemingen.

Alle betrokken partijen, beleggingsondernemingen en vermogensbeheerders moeten hun governance-praktijken wijzigen, evenals hun systemen voor het beoordelen van vaardigheden van werknemers, voor het beheren van belangenconflicten en voor het vastleggen van gegevens.

ALGEMENE PRINCIPES

MiFID II definieert een nieuw kader voor beleggingsdiensten en financiële instrumenten. De aandachtspunten kunnen worden gegroepeerd volgens de twee hoofddoelstellingen.

Belangrijkste bepalingenVerduidelijking
Wijziging van de huidige vereisten van "gepastheid" en "geschiktheid"
 • • Overeenkomstig de door de ESMA geformuleerde criteria: aan cliënten (of potentiële cliënten) mogen alleen beleggingsdiensten en financiële instrumenten worden aanbevolen die aansluiten op hun risicotolerantie en hun vermogen om verliezen te dragen
 • Geschiktheid , op lange termijn, verplichte periodieke beoordeling
Nieuwe interpretatie van het begrip product-governance, dat twee categorieën van verplichtingen van producenten en distributeurs vastlegt
 • Definitie van een positieve en een negatieve doelmarkt
 • Jaarlijkse uitwisseling van informatie om de distributiestrategie te bepalen
Ontwikkeling op het gebied van beleggingsadvies: Onafhankelijk beleggingsadvies en niet-onafhankelijk beleggingsadvies
 • Een onafhankelijk beleggingsadvies dient een voldoende gevarieerde reeks van op de markt verkrijgbare financiële instrumenten te bevatten. Provisies zijn niet toegestaan
 • Niet-onafhankelijk beleggingsadvies kan bijvoorbeeld worden verstrekt door een distributeur. Provisies zijn toegestaan, zij het onder bepaalde voorwaarden
Verbod voor beleggingsondernemingen om provisies te ontvangen, met uitzondering van betalingen of niet-geldelijke voordelen die aan de volgende vereisten voldoen
 • De kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt wordt erdoor verbeterd en de provisies worden vooraf en achteraf aan de cliënt bekendgemaakt
Optimale uitvoering
Aanscherping van de MiFID-I-vereisten
 • Terwijl MiFID I vereist dat er bij het uitvoeren van orders alle 'redelijke stappen' worden genomen om het best mogelijke resultaat voor de cliënt te verkrijgen, is dat in MiFID II vervangen door 'voldoende stappen'
 • Het toepassingsgebied omvat meer financiële instrumenten (niet-aandeleninstrumenten, OTC-transacties)
 • De criteria moeten nader worden aangeduid en omschreven
 • Jaarlijks moet zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie worden gepubliceerd
Het beleid voor optimale uitvoering en het beleid voor optimale selectie worden nadrukkelijk gescheiden
 • Beide beleidsregels worden aan de cliënt meegedeeld en kunnen worden geraadpleegd (bijvoorbeeld op de website van het bedrijf)
Kosten en lasten in verband met beleggingsdiensten, aanvullende diensten en financiële instrumenten
 • In verband met beleggingsdiensten en/of aanvullende diensten
 • In verband met financiële instrumenten
Verplichting om de cliënt te informeren als de totale waarde met 10% is afgenomen
 • Totale waarde van een portefeuille
 • Afschrijving van financiële instrumenten met hefboomwerking geregistreerd op de rekening van een niet-professionele cliënt
Bescherming van de activa van cliënten en vastlegging van alle vereiste gegevens
 • De bescherming van activa van cliënten is verbeterd door nieuwe beperkingen in te voeren (verbod op het aangaan van zekerheidsovereenkomsten met eigendomsoverdracht (TTCA’s Title Transfer collateral arrangement) met niet-professionele cliënten, benoeming van één persoon die daar toezicht op houdt (de 'Single Officer')
 • De vereisten voor het vastleggen en bijhouden van gegevens zijn aangescherpt (alleen van toepassing op beleggingsdiensten, minimale archiveringsperiode: 5 jaar voor alle gegevens)


Ten aanzien van vergoedingen en kosten zijn de verplichtingen in het kader van MiFID II exact dezelfde als die van de PRIIPs-verordening (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Hier vindt u meer informatie.Find out more.

 • Meer transparantie

Belangrijkste bepalingenVerduidelijking
De marktstructuren worden hervormd met de introductie van twee nieuwe 'platformen' are introduced
 • Organised Trading Facility (OTF), een multilateraal systeem dat geen gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit ('multi-lateral trading facility', MTF) is en waarin meerdere aan- en verkoopbelangen van derden in obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten of derivaten zodanig met elkaar kunnen interacteren dat er een contract ontstaat
 • Systematic internalizer (SI): een beleggingsonderneming die op georganiseerde, frequente en systematische wijze voor eigen rekening substantiële transacties uitvoert door orders van cliënten buiten een gereglementeerde markt, MTF of OTF om uit te voeren en daarbij geen multilateraal systeem hanteert
Hoogfrequente handel moet aan regelgeving worden onderworpen
De nieuwe verplichtingen, zowel vóór als na een transactie, zijn van toepassing op alle marktspelers
 • De transparantieverplichtingen vóór een transactie zijn van toepassing op handelsplatformen en SI's
 • De transparantieverplichtingen na een transactie zijn ook van toepassing op beleggingsondernemingen die OTC-transacties uitvoeren
Uitbreiding van de rapportageverplichtingen met betrekking tot transacties
 • All financial instruments are concerned, all trading venues are under the scope (regulated markets, OTF, MTF, OTC)
 • Identify precisely the client, stakeholders in decision-making and execution process
 • Trade reports to be published directly or through an ARM (Approved Reporting Mecanism)
 • In France, asset management companies performing collective asset management are not subject to transaction reporting obligations anymore
Set up a reporting on commodities positions
 • Daily and weekly reportings sent out to the markets and AMF
 • The reporting also aims at preventing and detecting market manipulation and abusive practices
Reinforce transaprency: risk management 
 • New requirements for General Clearing Members (GCM) and providers providing Direct Electronic Access (DEA)
 • GCM are required to monitor « as close to real time as possible » clients ‘ positions concerning securities
 • A delegated regulation under MIFID and EMIR introduces clarification on indirect clearing arrangements

 

UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN

CACEIS kan u begeleiden tijdens het hele implementatieproces van MiFID II. Neem gerust contact op met uw gebruikelijke contactpersoon voor meer informatie.

NADERE INFORMATIE

>Op de website van de AMF vindt u een pagina met nadere informatie over de herziening van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II)..

> Ook de website van de ESMA bevat een page over MiFID II:


Belangrijkste data

Important information – CACEIS’ corporate identity is currently being used to sell fraudulent term deposit products. CACEIS has nothing to do with such offers and does not even sell investment products. Please be vigilant and avoid becoming the victim of this type of fraud.
x