aller au menu aller au contenu

Overzicht

De icbe-richtlijn (instellingen voor collectieve belegging in effecten) neemt het grootste deel van het huidige wetgevingskader van UCITS IV- en de AIFM-richtlijnen over. De nieuwe bepalingen richten zich op de bewaarder van het fonds, het beloningsbeleid en de toepasselijke sanctieregels.

De icbe-richtlijn streeft naar een betere bescherming van activa, meer transparantie en een betere informatievoorziening aan beleggers.

De Europese Commissie heeft op 12 juli 2018 twee verordeningen aangenomen, die van kracht zijn geworden op 1 april 2020. Deze verordeningen, op 30 oktober 2018 gepubliceerd in het PB, houden een wijziging in van de verplichtingen van bewaarders inzake de bewaarneming van financiële instrumenten van alternatieve beleggingsfondsen en icbe's:

Daarin worden met name de volgende zaken nader bepaald:

De beraadslaging van de ESMA van 26 november 2018 over de integratie van duurzaamheidscriteria in de AIFM- en icbe-verordeningen, beëindigd op 30 januari 2019.

Het eindverslag van deze beraadslaging werd gepubliceerd op 30 april 2019:

9 June 2020: publication by European Commission of draft delegated acts revising UCITS to incorporate client sustainability preferences and the sustainability dimension into institutions' risk management policies.

NB:

Bekendmaking in het PB van Richtlijn (EU) 2019/1160 van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2011/61, die tot doel heeft belemmeringen voor de grensoverschrijdende distributie van icbe's weg te nemen, aangevuld met Verordening (EU) 2019/1156 van 20 juni 2019.

De lidstaten hebben tot uiterlijk 2 augustus 2021 de tijd om de voor naleving van de richtlijn noodzakelijke nationale wetgeving aan te nemen en te publiceren. Deze wetten dienen op 2 augustus 2021 van kracht te worden.

Hoewel de Verordening sinds 1 augustus 2019 van kracht is, worden sommige artikelen (Art. 4, lid 1 tot en met 5; Art. 5, lid 1 en 2; Art. 15 en Art. 16) pas op 2 augustus 2021 van kracht.

De verordening bevat met name een aantal bepalingen (Art. 17) voor het uitstellen van de actualisering van de PRIIPS-verordening: KID PRIIP-vrijstelling voor icbe-fondsen tot 31 december 2021.

Belangrijkste bepalingen

Meer informatie

> 'Technisch Advies' van de ESMA

> De niveau-1-richtlijn

> Gedelegeerde niveau-2-verordeningen van de Europese Commissie

> Geconsolideerde Q&A van de ESMA


aIformatie voor houders van deelbewijzen van een icbe


Uitdagingen en kansen

Uitdagingen en kansen voor abi's:

• Selectie van een bewaarder

• Vergoedingenbeleid

• Transparantievereisten voor het prospectus en de EBI

CACEIS begeleidt fondsbeheerders bij de naleving van de icbe-richtlijn en helpt ze er volop van te profiteren

• Beveiligde bewaar- en bancaire diensten in de belangrijkste Europese landen waar fondsen zijn gevestigd

• Uitbesteding van activiteiten met betrekking tot het prospectus en de EBI

• De financiële kracht en stabiliteit van CACEIS wordt ondersteund door een sterke aandeelhouder: Crédit Agricole

• Ondersteuning bij het structureren van fondsen en de distributie ervan in het buitenland

• Uitbesteding van de middle-office en de back-office

• Diensten op het gebied van afhandeling en clearing (valuta's, contante effecten en beurgenoteerde en OTC-derivaten)

• Rapportagediensten (risico- en prestatiemeting, Solvency II, transactieregisters, FATCA, AEOI)

Contact us


Belangrijkste data

 • November 2012

  Presentatie van het UCITS V-project aan het Europese Parlement

 • 28 augustus 2014

  Publicatie van de UCITS V-richtlijn in het PB

 • 17 september 2014

  Inwerkingtreding van de UCITS V-richtlijn

 • 28 november 2014

  Publicatie van het definitieve 'Technische Advies' van de ESMA

 • 17 december 2015

  Publicatie van niveau-2-maatregelen door de Europese Commissie

 • 18 maart 2016

  Deadline voor de lidstaten om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving

 • 13 oktober 2016

  Regulation Officers bij de bewaarders actief

 • September 2017

  De Commissie bepaalt uiterlijk 18 september 2017 of de administratieve sancties geharmoniseerd moeten worden

 • 20 oktober 2017

  De ESMA publiceert een advies voor de Europese Commissie over de scheiding van activa en de toepassing van de delegatieregels voor icbe's inzake bewaarneming op CSD's ('Central Securities Depositories')

 • 12 maart 2018

  In het kader van de implementatie van de Capital Markets Union (CMU) heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd tot wijziging van de AIFM- en icbe-richtlijnen.

 • 30 april 2019

  Technisch advies van de ESMA aan de Europese Commissie over de integratie van duurzaamheidsrisico's en -factoren in de icbe-richtlijn en de AIFM-richtlijn

  Eindverslag van de ESMA
 • 20 juni 2019

  Publicatie van Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad

  Richtlijn (EU) 2019/1160
 • 20 juni 2019

  Publicatie van Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad

  Verordening (EU) 2019/1156
 • 1 augustus 2019

  Verordening treedt in werking, met uitzondering van bepaalde artikelen (Art. 4, lid 1 tot en met 5; Art. 5, lid 1 en 2; Art. 15 en Art. 16)

 • 2 August 2021

  De nationale wetgeving dient uiterlijk 2 augustus 2021 te zijn aangenomen en in werking te zijn getreden

 • 9 June 2020

  Publication by European Commission of draft delegated acts revising UCITS

  Draft delegated acts revising UCITS
 • 1 August 2022

  Entry into force of the delegated act amending Delegated Directive 2010/43/EC

Important information – CACEIS’ corporate identity is currently being used to sell fraudulent term deposit products. CACEIS has nothing to do with such offers and does not even sell investment products. Please be vigilant and avoid becoming the victim of this type of fraud.
x