Brexit: Governance van CACEIS is klaar voor de uitdaging

© Feydzhet Shabanov

Op 23 juni 2016 stemde een meerderheid van het Britse volk voor het verlaten van de EU. Op 1 januari 2021, de effectieve datum van inwerkingtreding van de terugtrekkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, werd een langdurig onderhandelingsproces afgerond dat leidde tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en het einde van de afstemming op de communautaire normen. Dit luidde een periode van ingrijpende wijzigingen in de regelgeving in, waarin CACEIS processen heeft opgezet om haar klanten te helpen de nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Hier concentreren wij ons op de door CACEIS ontwikkelde oplossingen en diensten.

Op 1 januari 2021, meer dan 4,5 jaar na het referendum,  kwam er om middernacht een einde aan de overgangsperiode die op 31 januari 2020 was ingegaan en trok het Verenigd Koninkrijk (VK) zich formeel terug uit de Europese Unie (EU) en Euratom, de European Atomic Energy Community.

Vanaf deze datum is het Gemeenschapsrecht niet langer van toepassing op de Britse eilanden; en de betrekkingen tussen de 27 EU-leden en het VK worden nu geregeld door de overeenkomst die op 24 december 2020 tussen beide partijen is ondertekend.

"Vragen over een overeenkomst tussen Londen en Brussel hebben nooit echt betrekking gehad op de bank- en financiële sector", zegt Eliane Meziani, Senior Advisor Public Affairs bij CACEIS. "Deze overeenkomst (meer dan 1.250 pagina's) is in wezen een "no deal" voor de financiële sector."

Eliane Meziani - Senior Advisor-Public Affairs

In de hoop nog voor het einde van de overgangsperiode tot een compromis te komen, hadden Europese en Britse onderhandelaars besloten de discussie over financiële diensten na de Brexit uit te stellen tot een volgende overeenkomst. In de politieke verklaring die samen met het uittredingsakkoord is ondertekend, staat dat beide partijen uiterlijk in maart 2021 overeenstemming zullen bereiken over een memorandum van overeenstemming waarin het kader voor die samenwerking wordt omschreven. De partijen zullen onder meer nagaan hoe aan beide zijden vooruitgang kan worden geboekt bij de vaststelling van de gelijkwaardigheid tussen de EU en het VK, zonder afbreuk te doen aan de unilaterale en autonome besluitvorming van elke partij. Doordat er op 1 januari 2021 nog geen overeenstemming was bereikt, verloren de Britse financiële spelers hun Europese paspoort, waardoor de toegang tot de unilaterale markt afhankelijk werd gesteld van gelijkwaardigheidsovereenkomsten op regelgevingsgebied waarover op een later tijdstip tussen beide partijen zou worden onderhandeld.

Op de eerste dag van 2021 waren in Londen slechts twee gelijkwaardigheidsbesluiten genomen op een totaal van 39. Het eerste machtigde Britse automatische clearing-instellingen (ACH's) om hun eurotransacties gedurende 18 maanden (tot juni 2022) voort te zetten en het tweede machtigde EU-issuers om gedurende een periode van zes maanden (tot 30 juni 2021) een beroep te doen op de Britse centrale bewaarinstellingen voor notariële en gecentraliseerde bewaringsdiensten met betrekking tot effecten die volgens het recht van een lidstaat zijn georganiseerd.

BREXIT EN CACEIS: WAT VOOR SOORT GOVERNANCE?

Vanaf begin 2016 begreep CACEIS, net zoals de gehele financiële wereld, dat Brexit een belangrijk aandachtspunt zou zijn voor haarzelf en haar klanten. Daarom werd binnen CACEIS een aantal werkgroepen opgezet om de gevolgen van Brexit in kaart te brengen, te beoordelen en er oplossingen voor te vinden. De werkgroepen hebben inmiddels verschillende oplossingen toegepast om klanten door deze, voor de financiële sector ongekende overgangsperiode, heen te helpen.

CACEIS is actief betrokken geweest bij vele task forces en overleggen binnen  de financiële sector. Hierdoor kon de Groep profiteren van oplossingen die binnen deze overleggen waren ontwikkeld en deze vergelijken met de lopende interne actieplannen. Hierover werd verslag uitgebracht via wekelijkse updates in de vorm van een monitoring- en consolidatie-instrument dat werd beheerd door de "Task Force Brexit". Deze task force was  actief tot het einde van de overgangsperiode. Dit monitoring dashboard heeft geholpen om problemen voor bepaalde activiteiten op te sporen en een passend en snel antwoord te geven op bepaalde vragen zoals de voortgezette samenwerking tussen de Nederlandse entiteit van CACEIS en haar klanten in het VK. Of de in het VK gevestigde clearingbureaus of EMIR-rapportageverzoeken van klanten over hun in het VK gevestigde fondsen.

Christophe Dupont - Group Head of Organisation and Transformation

Parallel aan de "Task Force Brexit" onder leiding van Christophe Dupont, Group Head of Organisation and Transformation, presenteerde een team  onder leiding van Daniel Pascaud, Global Head of Operations, Banking & Custody Solutions en Pierre Cimino, Global Head of International Development, aan het senior management een regelmatige round-up van de Brexit-activiteiten van CACEIS. Brexit is een veelvuldig terugkerend onderwerp op de vergaderingen van het uitvoerend management en is onderwerp geweest van zorgvuldige sturing en inzet vanuit alle bedrijfsonderdelen van CACEIS.

BLIJVENDE STEUN VAN KLANTEN

In de context van deze impact op de sector heeft CACEIS zich ingezet om haar klanten waar nodig te ondersteunen. Via regelmatige Newsflash-updates zijn klanten op de hoogte gebracht van elke verandering die van invloed zou kunnen zijn op hun activiteiten door de Brexit. Vervolgens zijn zij doorverwezen naar medewerkers die hen het beste hierin konden bijstaan.

Of het nu gaat om de Fund Structuring-teams die toezien op de naleving van de juridische documentatie van de ICB's van beheermaatschappijen die in het VK effecten of fondsen houden, de "Tax Watch"-teams die cliënten informeren en ondersteunen over het einde van de Franse dividendvrijstelling aan de bron voor ICB's die in het VK zijn gevestigd of de Cash and Banking Services-teams die afhankelijk zijn van wijzigingen in de procedures voor de uitgifte van SEPA-tegoeden en -incasso's en niet-SEPA-overboekingen. Het CACEIS-personeel heeft op zeer proactieve wijze haar klanten gedurende de Brexit- en post-Brexit-periode geïnformeerd en gesteund.

Onze medewerkers, met name van Fund Structuring, hebben hard gewerkt om klanten uit de EU te informeren en te ondersteunen met betrekking tot de rapportage aan de FCA, zodat zij kunnen profiteren van de regeling inzake tijdelijke vergunningen en hun activiteiten in het VK dus ook na de overgangsperiode die op 31 december 2020 afloopt, kunnen voortzetten.

PERSPECTIEF VAN PUBLIC AFFAIRS

Dankzij deze gezamenlijke inspanningen en werkzaamheden konden klanten gelijke tred houden met de verschillende stappen van de uittreding van het VK uit de EU en beschikken over betrouwbare, actuele informatie over de laatste ontwikkelingen in de onderhandelingen over een partnerschapsovereenkomst tussen de EU en het VK.

De betrokkenheid van brancheorganisaties zoals de Franse vereniging van effectenhandelaren (AFTI) bij de werkgroepen bood de afdeling Public Affairs van CACEIS tevens de gelegenheid om de zorgen van onze EU-cliënten over uiteenlopende onderwerpen met deze branchespecialisten te delen.

"Dit jaar heeft het door CACEIS binnen AFTI geleide Compliance Observatory zich gebogen over de kwestie van de toelaatbaarheid van Britse effecten voor Equity Savings Plans (PEA's), de verwerking daarvan door instellingen van cliënten met dergelijke effecten op hun rekeningen en de reactie van de Europese en nationale overheden op deze kwestie", aldus Rodolphe Carissimo, Advisor-Public Affairs bij CACEIS.

Rodolphe Carissimo - Junior Advisor-Public Afffairs

Eerder dit jaar heeft de Observatory zich gebogen over ISDA - International Swaps and Derivatives Association-contracten die door de Brexit werden getroffen, waarbij de aandacht werd gevestigd op de moeilijkheden bij de toepassing van rechterlijke beslissingen van het VK binnen de Gemeenschap. De publicatie van een raamcontract naar Frans recht door ISDA, ter aanvulling van de voormalige ISDA-contracten naar gewoonterecht die als gevolg van Brexit buiten werking kunnen worden gesteld, zal een groot aantal problemen oplossen die worden veroorzaakt door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De  betrokkenheid van CACEIS met betrekking tot de gevolgen van Brexit heeft zich ook uitgebreid tot andere Europese regelgeving van de Europese Commissie. Onder auspiciën van de Crédit Agricole Groep of op eigen initiatief, heeft CACEIS ervoor gezorgd dat de wisselwerking tussen toekomstige regelgeving of  hervormingen en Brexit in aanmerking wordt genomen bij het geven van antwoorden aan de financiële sector : Het gaat hier bijvoorbeeld om het risico van omzeiling door een derde land bij de reactie op de raadpleging voorafgaand aan de herziening van de AIFM-richtlijn, het vinden van de weigering van het VK om de afwikkelingsdiscipline te implementeren in de raadpleging over de herziening van de CSD-verordening of de kwestie van het handhaven van UCITS KID's voor fondsen geregistreerd in het VK dat de overgang naar KID PRIIP's niet zal toepassen zoals EU-lidstaten eind 2021.

Voor CACEIS is de uitdaging nu om haar klanten optimaal te blijven ondersteunen in de post-Brexit periode die op 1 januari 2021 is ingegaan.

"Dit langetermijn-project zal de vorm aannemen van steun aan regelgevingsinitiatieven die gericht zijn op een betere Europese financiële integratie, actieve deelname aan de komende raadplegingen over de herziening van belangrijke Europese normen (MiFID, AIFM, ESG, etc.) en een aanhoudende bijdrage aan de denktanks en werkgroepen binnen de Crédit Agricole Group over de ontwikkeling van de unie van financiële markten over de hele linie: verantwoord financieren, digitalisering, herstel na de crisis, veerkracht van de interne markt, etc.", concludeert Eliane Meziani.

Aan beide zijden van het Kanaal zal CACEIS zich blijven inzetten voor klanten bij de verdere ontwikkeling van hun activiteiten en bij de noodzakelijke aanpassingen aan de toekomstige veranderingen die zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Europese Unie zullen plaatsvinden.