aller au menu aller au contenu

Securities lending bij CACEIS, een oplossing die aansluit op ESG-principes

© stokkete

Beleggers nemen duurzaam en verantwoord beleggen steeds serieuzer nu wereldwijd steeds complexere uitdagingen op het gebied van ESG worden ingezien en de recente golf van regelgeving inzake meer transparantie moet worden nageleefd. Sluiten onze securities lending-diensten aan op duurzame beleggingsdoelstellingen? Het antwoord van CACEIS is ja, op voorwaarde dat we een aantal gedragsregels vaststellen.

ESG heeft zich tot de mainstream ontwikkeld. De bezorgdheid over milieu, maatschappij en goed bestuur is een economische realiteit - een dwingende noodzaak die de marktdeelnemers nu moeten aanpakken, liever vroeger dan later.

Beleggers willen steeds vaker in duurzame producten beleggen en gerustgesteld worden over de beleggingen die zij overwegen.

Het begrip duurzaamheid voor beleggingsproducten wordt gemeten volgens het "dubbele materialiteit"-beginsel, dat als volgt kan worden gedefinieerd:

 • Het product heeft een positieve impact op één van de extra-financiële criteria
 • En heeft geen negatieve impact op andere extra-financiële criteria

Dan Copin - Group Head of Securities Finance and RepoSecurities lending biedt beleggers de mogelijkheid om het rendement dat zij behalen op de effecten in hun portefeuille te verhogen. Het is algemeen aanvaard dat dit product liquiditeit verschaft aan de financiële markten en ook kan voldoen aan de specifieke ESG-criteria van zowel de kredietverstrekkers als de kredietnemers met een set van goede gedragsregels.

Dankzij onze expertise op het gebied van Asset Servicing en onze grondige kennis van de huidige regelgeving, beschikt CACEIS over een lange geschiedenis van securities lending-programma's die zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten. Wij helpen en adviseren onze klanten consequent bij het aangaan van marktuitdagingen.

“Wij hebben gesprekken gevoerd met alle marktdeelnemers en deelgenomen aan vele rondetafelbijeenkomsten om de sector te helpen bij het opstellen van een sterke set duurzaamheidsprincipes voor securities lending”, legt Dan Copin, Group Head of Securities Finance and Repo bij CACEIS, uit.

Deze principes kunnen worden gegroepeerd in 5 pijlers:

 1. Transparantie en ethiek
 2. Securities lending is een belangrijk onderdeel voor de goede werking van de financiële markten. Het maakt het mogelijk om niet gesettelde transacties af te wikkelen of shorttransacties te dekken waar dat is toegestaan, en ook om indexen of hedgingproducten voor beleggers te structureren. Hoe gunstig ook voor de toekomst, het is duidelijk dat verantwoorde beheersstrategieën niet tot gevolg mogen hebben dat de markten worden verstoord door het opdrogen van de voorraden effecten die kunnen worden uitgeleend.

  Aangezien securities lending een OTC-activiteit is waarvoor de beschikbare marktgegevens door de deelnemers worden verstrekt, is het van belang dat beleggers toegang hebben tot alle informatie voor hun programma: uitgeleende effecten, ontvangen onderpand , rapportage over corporate actions, enz.

 3. Dienstverleners selecteren
 4. Het selectieproces van de dienstverlener die verantwoordelijk is voor het initiëren van securities lending is een integraal onderdeel van het ESG-beleid van klanten. Zij zullen dienstverleners kiezen die betrokken zijn bij een positieve en praktische benadering van ESG-uitdagingen en die beschikken over een beleid op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

 5. Inleners selecteren
 6. In het Agent-model dat CACEIS aanbiedt ( dat optreedt als intermediair bij securities lending-transacties), kiest de klant de tegenpartijen waaraan hij zijn effecten wil uitlenen, dus is het belangrijk dat de selectie van de lener op de juiste ESG-criteria is gebaseerd. Deze indicatoren zijn doorgaans dezelfde als die welke worden toegepast bij de selectie van aanbieders, met toevoeging van het risico van een faillissement van een tegenpartij.

 7. Selectie van onderpand
 8. De uitlener moet, in overeenstemming met zijn ESG-beleid, de effecten die op de uitsluitinglijst zijn opgenomen , kunnen uitsluiten (specifieke isin, land, enz.). Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het systeem en/of de agent die voor het beheer is geselecteerd, in staat is de effecten volgens specifieke criteria uit het onderpand te weren.

 9. Stemrecht en bijwonen van algemene vergaderingen
 10. Als betrokken belegger zou de uitlener het stemrecht op de effecten moeten kunnen uitoefenen op de algemene aandeelhoudersvergaderingen. Maar eigendom gaat over wanneer effecten worden uitgeleend en het stemrecht over gaat op de lener indien deze de effecten bezit op de registratiedatum voor de algemene vergadering.

  Om er zeker van te zijn dat het stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders kan worden uitgeoefend, moet de uitlener dus in staat zijn de uitgeleende effecten op een aantal geselecteerde namen gedurende een bepaalde periode terug te roepen of uit te sluiten.

  Er zijn verschillende benaderingen: terugroepen van alle in aanmerking komende uitgeleende posities, beperking van de scope m.b.t. de gevoelige stemmen, of het vaststellen van een significant percentage om te voorkomen dat er gedurende deze periode effecten worden uitgeleend.

  Het debat is hevig omdat veel marktdeelnemers aarzelen om de aandelen terug te roepen. Men maakt zich immers zorgen over de erosie van de liquiditeit tijdens de "bevriezingsperiodes", die echt schadelijk zou zijn voor de goede werking van de financiële markten.

Oplossingen voor onze klanten

Donia Rouigueb - Head of Sales- Securities Finance and Repo“Wij hebben een reeks oplossingen voor onze klanten om aan de vereisten van deze vijf pijlers te voldoen, zodat zij hun duurzaam beleggingsbeleid kunnen managen en tegelijkertijd van een actief securities lending-programma kunnen profiteren,” aldus Donia Rouigueb, Head of Sales – Securities Finance and Repo bij CACEIS.

CACEIS zet zich als asset servicer volledig in voor duurzame financiering en ons MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) wordt voortdurend geëvalueerd. Ons beleid en onze acties worden beoordeeld door EcoVadis en dat gebeurt al sinds 2014. In 2020 behaalde CACEIS de Platinum-erkenning voor duurzaamheid, met een score van 77/100, waarmee we tot de top 1% van alle beoordeelde bedrijven in onze sector behoren.

Wij zijn volledig transparant over het gehele securities lending-proces en verstrekken specifieke activiteitenrapporten (posities, ontvangen onderpand, enz.), benchmarkrapportage, analyse van de liquiditeits- versus het risico van securities lending, en meer.

Voor de selectie van inleners hanteren wij een strikt goedkeuringsbeleid op basis van kwantitatieve (bijv. financiële gegevens) en kwalitatieve criteria. Wat de selectie van onderpand betreft, hebben inlenende klanten die uitlenen, de mogelijkheid om effecten uit te sluiten die niet passen in hun ESG-beleid, of een type effecten (aandelen, obligaties, enz.), of specifieke ISIN's.

Wat ten slotte de delicate kwestie van het terugroepen van effecten tijdens AVA-periodes betreft, bieden wij de mogelijkheid om effecten op elk moment terug te roepen, zodat uitleners over resoluties kunnen stemmen. Een andere mogelijkheid is het opzetten van een quotasysteem van terug te roepen effecten, ook bekend als "buffers".

Het is belangrijk op te merken dat de invoering van ESG-beleidsprincipes de voordelen van het securities lending-programma vermindert en als gevolg daarvan de inkomsten uit deze activiteit. Dit effect zal te zien zijn in de prestatierapporten die worden verstrekt in overeenstemming met de vereisten inzake "best execution". Aangezien bij het tot stand komen van deze rapporten geen rekening wordt gehouden met ESG-beperkingen, bestaat toch het gevaar dat de beoordeling van de rentabiliteit van het securities lending-programma wordt verstoord," vertelt Dan Copin.

Deze pijlers moeten als indicatief worden gezien. ESG is een veelbesproken onderwerp en het is de verantwoordelijkheid van de uitlener om deze principes te aanvaarden en te bepalen in welke mate hij ze wenst toe te passen.  

Concluderend kan worden gesteld dat securities lending, dat zowel marktliquiditeit garandeert als inkomsten genereert voor effectenportefeuilles, nu volledig kan worden ingebed in een verantwoorde beleggingsstrategie. Securities lending is verenigbaar met ESG-vereisten, mits de parameters vroeg in het proces duidelijk worden gedefinieerd en snel kunnen worden aangepast naarmate de markt, de regelgeving en het interne beleid van klanten ontwikkelen en wijzigen. Als toonaangevende aanbieder van securities lending passen wij ons bij CACEIS voortdurend aan de behoeften van onze klanten aan dankzij een programma op maat en een flexibel en robuust IT-systeem.

“Wij zijn er voor onze klanten in de hele Front-to-Back-keten en zijn actief betrokken bij marktdiscussies. Ons doel is om onze ESG-expertise te gelde te maken bij tijdelijke effectenoverdrachten en klanten de geruststelling te bieden die zij nodig hebben dat deze activiteit in lijn is met hun beleggingsdoelstellingen. CACEIS beschikt over de instrumenten en de deskundigheid om het juiste programma voor u samen te stellen, op basis van de effecten die u bezit en in overeenstemming met uw ESG-beleid,” concludeert Donia Rouigueb.

meer weten over de Securities lending-oplossingen van caceis?

CACEIS nodigt u uit voor de nieuwe CACEIS Talk Series om te praten over onze Securities Lending-oplossingen en specifiek over ons vermogen om in te spelen op uw ESG-uitdagingen en -strategieën.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De ESG-uitdaging
 • De beloften van CACEIS op het gebied van MVO
 • Onze ESG-benadering van Securities Lending & Repo
 • Q&A

Mis het webinar niet op 24 september om 12.15 uur. U kunt zich nu aanmelden.